Podmienky používania

Prevádzkovateľom internetových stránok www.wellnesspodhajska.sk (ďalej len „internetová stránka”) je fyzická osoba Miroslav Švajda, Komárnická 6, 821 03 Bratislava, kontakt: miroslav.svajda@gmail.com (ďalej len Prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Prevádzkovateľ dáva právo využívať internetové stránky výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Podmienky používania internetových stránok www.wellnesspodhajska.sk určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami. Prístup na stránky www.wellnesspodhajska.sk a ich používanie je bezplatné.

Snahou prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom internetových stránok vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na internetové stránky z iných zdrojov.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.wellnesspodhajska.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Prevádzkovateľ rešpektuje ochranu súkromia podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a nevyžaduje od návštevníkov internetovej stránok www.wellnesspodhajska.sk žiadne osobné údaje.

Podmienky používania stránok www.wellnesspodhajska.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené 7.3.2013